Mediation

Wat is mediation?
Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Het is een proces waarin partijen met hulp van een mediator zoeken naar hun eigen oplossing voor een conflict. In een mediationproces gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Aan het begin van het mediationproces sluiten de partijen en de mediator een zogenaamde mediationovereenkomst. Hierin worden afspraken vastgelegd over de werkwijze, de vertrouwelijkheid, het uitsluiten van juridische procedures tijdens de mediation, de beroepsaansprakelijkheid van de mediator en over de kosten van de mediation. Ook de uitkomst van de mediation wordt in een overeenkomst vastgelegd. Deze zogenaamde vaststellings-overeenkomst is – na ondertekening door de partijen en de mediator – rechtsgeldig.

Voordelen van mediation
Mediation heeft veel voordelen boven een juridische procedure. Mediation is sneller en goedkoper. Bij mediation is het ook mogelijk om creatieve oplossingen te bedenken. Bij mediation hebben partijen een actieve rol. Aan het einde van de mediation zijn beide partijen het over de oplossing eens.
Wanneer mediation?
Mediation wordt bijvoorbeeld gebruikt bij arbeidsconflicten, burenruzies, echtscheiding, conflicten binnen gezins- en familiesituaties, samenwerkingsrelaties etc.  Ook voor conflicten tussen een burger en/of een bedrijf en de overheid is mediation geschikt.
Mediation werkt ook goed bij dreigende conflicten of in situaties waarin de samenwerking nog niet helemaal goed verloopt. Dan kan mediation juist een conflict voorkomen.
Een mediation is alleen zinvol als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Partijen moeten de wil hebben samen het probleem op te willen lossen.
  • Deelnemers aan de besprekingen moeten bevoegd zijn een vaststellingsovereenkomst aan te gaan.

Wat doet de mediator?
Mediators zijn getraind in het leiden en begeleiden van mediationprocessen. De mediator stimuleert partijen tot overleg, waarbij de daadwerkelijke belangen centraal staan. De mediator blijft daarbij volledig onafhankelijk en onpartijdig; hij neemt dus geen standpunt in, maar helpt partijen om een eigen oplossing te vinden. Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Een groot voordeel van mediation is dat de partijen de baas blijven over de oplossing van hun geschil en dat de relatie tussen de partijen niet onnodig beschadigd wordt. Mediation kent een hoog succespercentage. In ongeveer 85 procent van de gevallen leidt mediation tot een oplossing van het conflict.

Hoe verloopt een mediation precies?
Hoe een mediation verloopt hangt af van het conflict of meningsverschil en van de wensen van de partijen. In ieder geval begint de mediation met een overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en de verdeling van de kosten. Ook wordt hierin het geschil benoemd. Vervolgens zijn er meerdere bijeenkomsten die plaatsvinden op het kantoor van Lunos Management of op een locatie die gekozen wordt door de partijen. Meestal zijn ongeveer 4-6 sessies nodig om tot overeenstemming te komen. De laatste sessie wordt gebruikt voor het ondertekenen van de overeenkomst. Ook wordt er een evaluatiegesprek gepland.

Mediation en de overheid
Wanneer u het niet eens bent met bijvoorbeeld een bestemmingsplan of met een verleende of geweigerde omgevingsvergunning dan is mediation een goede aanpak. Ook bij milieuhinder, aanleg infrastructuur (wegen, water of leidingen), plaatsing windmolens, natuurontwikkeling, waterbeheer, landinrichting wordt mediation steeds vaker gebruikt.
Bij alle zaken die met de leefomgeving te maken hebben is het goed om eerst de mogelijkheid van mediation te bekijken.

Gespecialiseerde mediator
Carla Kuijpers van Lunos Management is mediator. Zij is gespecialiseerd in omgevingsrecht. Voor alle zaken die met de overheid te maken hebben kunt u bij haar terecht. Het kan dan gaan tussen twee partijen (bijvoorbeeld uzelf en de gemeente) of tussen meerdere partijen (bijvoorbeeld uzelf, een bedrijf en de gemeente, de provincie of het waterschap). Mediations in overheidszaken verschillen van mediations op andere terreinen. Het is daarom belangrijk om voor zaken met de overheid te kiezen voor een gespecialiseerde mediator met ervaring en specifieke kennis van de overheid. 

U kunt te allen tijde vrijblijvend contact opnemen om te informeren of mediation in uw geval geschikt zou kunnen zijn.