Gebiedgericht Grondwaterbeheerplan Apeldoorn
De gemeente Apeldoorn heeft door haar ligging een specifieke grondwatersituatie.

Figuur 2: Ligging van stedelijk Apeldoorn tussen ‘hoge’ Veluwe en IJsseldal
1: intrekgebied, Veluwemassief
2: steilrand
3: westelijke stadswijken
4: Kanaalzone
5: oostelijke stadswijken, kwelgebied IJsseldal

Er spelen te gelijkertijd verschillende problemen en ambities van gemeente, waterschap en provincie. Door bodemverontreinigingen worden grondwaterbelangen geschaad, wat soms tot hoge kosten of vertraging leidt bij noodzakelijke ingrepen in het grondwater voor ruimtelijke ontwikkelingen of bouwactiviteiten. De gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland streven naar realisatie van een trendomkering door een kosteneffectieve verwijdering van de vracht aan verontreinigde stoffen in het grondwater. De gemeente Apeldoorn heeft de doelstelling om in 2020 een energieneutrale stad te zijn. Om deze doelstelling te bereiken moet het volledige potentieel van bodemenergie benut worden. De gemeente Apeldoorn werkt samen met het Waterschap Veluwe aan het herstel en weer watervoerend maken van beken en sprengen ter uitvoering van het Waterplan. Het waterschap streeft naar het stoppen c.q. verminderen van het lozen van “schoon” water op het rioolstelsel en daarmee op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. In het recente verleden heeft het westelijke stadsdeel van Apeldoorn locaties gekend met grondwateroverlast. Deze overlast is nu onder controle maar zal blijvend en intensief gemonitoord moeten worden.
De verwachting is dat het gewenste grondwaterpeil in 2050 als gevolg van klimaatsverandering frequenter zal worden overschreden en dat zonder ingrijpen de overlast in verband met grondwaterstand en/of waterafvoer zullen toenemen

De gemeente Apeldoorn wil voor al deze voorgaande punten een integrale regie van het volledige grondwatersysteem. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat eenzijdig ingrijpen verstorend werkt. De gemeente streeft naar een integrale regie van het volledige grondwatersysteem om daarmee te voorkomen dat eenzijdig ingrijpen niet verstorend werkt voor het systeem. In het grondwaterbeheerplan wordt het beheer van het grondwater in Apeldoorn integraal en duurzaam ingericht en wel zodanig dat activiteiten en ingrepen op het grondwater, de milieudoelstellingen, de natuurwaarden en de ruimtelijke en economische ontwikkelingen ondersteunen noodzakelijk is.

Lunos verzorgt sinds maart 2009 het projectmanagement voor dit gebiedsgericht grondwaterbeheerplan.