In de regio Boskoop is de boomteelt in 20 jaar gegroeid van 948 ha naar thans 1100 ha. Het areaal boomteelt is landelijk gegroeid van 6640 ha naar 13.750 ha Het totaal aantal bedrijven in Nederland is 4.306. Hiervan bevinden zich 720 in de regio Boskoop. De productiewaarde is 200 miljoen euro in relatie tot 600 miljoen euro landelijk. Dit betekent dat in de regio Boskoop met ca een zesde van het totale aantal bedrijven 30 % van de productiewaarde wordt verdiend. Boskoop heeft zich bedrijfseconomisch geconcentreerd op kleinere gewassen. Wil de Greenport Boskoop haar nationale en mondiale positie behouden dan zal zeer efficiënt met de ruimte moeten worden omgesprongen. Dit kan in de eerste plaats door het uitvoeren van een herstructurering en de transformatie van de gebieden in de regio Boskoop van 399 ha en een geringe uitbreiding van het areaal met ca 25-50 ha per jaar (in totaal 400 ha tot 2015). De regio Boskoop vormt samen met Westland/Oostland, Aalsmeer, de Bollenstreek en Venlo de greenports van Nederland. Boskoop is dus één van de aanjagers van de Nederlandse economie. Het belang van een economisch rendabele sierteeltsector is voor de nationale en vooral de regionale en Boskoopse economie essentieel. Deze positie voor de regio Boskoop wordt ook beschreven in de Nota Ruimte. Teneinde de leidende rol die de regio Boskoop heeft in de sierteeltsector te behouden is het van groot belang dat de schaalvergroting en herstructurering doorgang kunnen vinden.

De schaalvergroting is nodig om economisch gezond, duurzaam en kwalitatief hoogwaardig te kunnen blijven en de concurrentie de baas te blijven. De bedrijven kunnen zich niet permitteren om een achterstand op te lopen. Dit geldt voor het gebied Boskoop als geheel. Vooral vanwege het ruimtegebrek in de regio Boskoop is een goede ruimtelijke inpassing van groot belang. De schaalvergroting en reconstructie van het sierteeltgebied is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. De bedrijven werken momenteel toe naar een grootte van ca 3 a 4 ha om rendabel te blijven. Sommige bedrijven groeien tot 10 hectare of meer. De verwachting is dat de ontwikkelingen niet stil zullen staan en dat de sierteeltbedrijven zullen blijven groeien.

Het “oude” boomkwekerijgebied Boskoop heeft een zeer speciale grond die er in het verleden voor heeft gezorgd dat Boskoop groot is geworden, namelijk zijn veengrond. Dit land is zeer geschikt om er planten direct in de grond te kweken. Deze markt is onderdeel van de “keten” binnen Boskoop. Veel PCT bedrijven binnen Boskoop nemen planten van hun collega’s uit het vollegrondgebied af. De vorm van de kavels een de ontsluitingsmogelijkheden vormen echter een probleem bij het verder ontwikkelen van een bedrijf.

De bedrijven die veel groter willen worden zijn vooral de bedrijven die zich bezig houden met de kweek in potten. Deze bedrijven moeten mechaniseren en doen ook grote investeringen in teeltvloeren silo’s, wegen enz.. Dit soort bedrijven zet men graag neer op stevige bodem. Het gebied in Boskoop Oost is daarvoor dan ook minder geschikt. Men heeft continu onderhoud en de levensduur van de investeringen is veel korter door verzakking.

De schaalvergroting vindt in de meeste gevallen plaats op initiatief van de sierteeltsector zelf. De (provinciale en gemeentelijke) overheid heeft een sturende en faciliterende rol. Meer concreet is de overheid initiatiefnemer bij de ontsluiting van de duurzame sierteeltgebieden middels de aanleg van nieuwe (rond)wegen of de verbetering van de bestaande infrastructuur.

Onder leiding van Lunos is een beleidsplan voor de woningen in het sierteeltgebied opgesteld en een uitvoeringsplan voor de herstructurering. Hiermee is veel duidelijkheid gekomen ten aanzien van de positie van de kwekers en hun toekomstperspectief.