In ’t Gooi is er sprake van een grondwaterverontreiniging die direct of indirect het gevolg is van debedrijfsactiviteiten van (voormalige) in 't Gooi gevestigde bedrijven. Deze verontreiniging levert beperkingen op van fysische en milieuhygiënische aard voor het gebruik van de bodem met daarin het grondwater. Deze verontreiniging heeft nadelige invloed op de realisatie van natuurdoelstellingen. De sanering van de grondwaterverontreiniging stagneerde, onder meer vanwege de aard en de omvang en de onduidelijkheid over de rol, positie en verantwoordelijkheden van betrokkenen.

LUNOS heeft er samen met Royal Haskoning voor gezorgd dat er een omgevingsanalyse is uitgevoerd. Op basis hiervan hebben partijen vervolgens een intentieverklaring gesloten om tot een Masterplan te komen. Dit Masterplan vormt de basis voor de gebiedsgerichte aanpak van de grondwaterverontreiniging. Een Masterplan biedt de mogelijkheid om alle locaties op een eenduidige manier te beoordelen. Hiermee wordt een algemeen beleid geformuleerd voor alle locaties in plaats van voor elke locatie apart. Dat is niet alleen sneller, maar ook goedkoper en uiteindelijk effectiever. Het Masterplan levert dus een verantwoord milieuhygienisch resultaat en een kostenreductie op.

De bij dit project betrokken partijen zijn de provincie Noord-Holland, de gemeenten Blaricum, Bussum, ’s Graveland, Hilversum, Huizen, Laren, Nederhorst ten Berg, Naarden en Loosdrecht en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, de Kamer van Koophandel en de Milieufederatie Noord-Holland. i is er sprake van een grondwaterverontreiniging die direct of indirect het gevolg is