De Kempen is een prachtig natuur- en recreatiegebied. Toch is hier de bodem verontreinigd met zware metalen. Een gebied met een oppervlakte van ruim 2600 km2, dat zich uitstrekt van Eindhoven tot in België is diffuus verontreinigd met zware metalen, zoals cadmium en zink. De oorzaak van die vervuiling ligt bij het voormalige productieproces van de zinkindustrie in de regio in de periode 1892-1973. Toentertijd werd door thermische raffinage, het verhitten van zinkerts tot 1200 á 1400 graden, het zink van het erts gescheiden. Bij dit proces kwamen ook zware metalen vrij (zink, cadmium, koper, lood en arseen). Met de rook uit de schoorstenen, het geloosde koelwater in beekjes en riviertjes en het hergebruik van zinkassen, werden deze over een grote oppervlakte verspreid.

AbdK

Al sinds het begin van de jaren tachtig wordt gesproken over bodemsaneringsmaatregelen. Waarbij ruim vijftig Nederlandse en Belgische gemeenten, de provincies Noord-Brabant en Limburg en de regeringen van Nederland en België betrokken zijn. En waar tot 1999 beperkte resultaten waren geboekt. In 1999 werd Lunos ingeschakeld en zorgde met integraal projectmanagement voor een versnelling in de processen.

Bijzonder is dat de onderlinge samenhang van de problemen in bodem, oppervlaktewater èn grondwater is onderkend en dat de verontreiniging op al deze fronten tegelijk wordt aangepakt. Om het overzichtelijk te houden is het project ABdK opgedeeld in zeven uitvoeringspakketten:

Sinds 2001 is een begin gemaakt met de bodemsaneringen van enkele urgente gebieden. De belangrijkste is de sanering van de Havenweg te Budel waarbij een omvangrijk milieuprobleem is opgelost: onder de Havenweg bevonden zich ca. 150.000 m3 zinkassen. Het grondwater stroomde hier door de zinkassen naar de oorsprong van de Tungelroyse-beek. Door uitloging vormen deze zinkassen zo een aanzienlijke bron voor verspreiding van zware metalen (o.a. zink en cadmium). Tevens is de verwijdering van de zinkassen gestart. Het programma loopt tot 2015.

In de uitvoering van het programma gaat het vooral om de sanering van door zinkassen verontreinigde (particuliere) bodem en (openbare) wegen, en de sanering van verontreinigde waterbodems (met name de Dommel en de Tungelroijse beek). Daarnaast is gewerkt aan het vinden van oplossingen voor meer diffuse (verspreide) verontreinigingen over grotere oppervlakten zoals in natuurgebieden, landbouwgronden en het grondwater.

Voor de dagelijkse gang van zaken is in Eindhoven het Projectbureau ABdK ingericht. Per periode van vijf jaar wordt in een meerjarenprogramma aangegeven welke activiteiten zullen worden uitgevoerd.