Al 25 jaar discussieerde men in de Krimpenerwaard over de natuurontwikkeling in deze polder. De 5000 gedempte sloten vormden een belemmering bij het landinrichtingsplan. Onder leiding van LUNOS is tussen 13 partijen een overeenkomst getekend, waarbij men een aanpak voor de toekomst afsprak. De 13 deelnemende partijen waren: provincie Zuid-Holland, Minister van VROM, Minister van LNV, Hoogheemraadschap van Krimpenerwaard, Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden, de landinrichtingscommissies Krimpenerwaard en Krimpen, de Westelijke Land-en Tuinbouworganisatie, de Stichting Het Zuidhollands Landschap, de gemeente Ouderkerk, de gemeente Vlist, de gemeente Bergambacht, de gemeente Schoonhoven en de gemeente Nederlek.

De afspraak hield in: het oprichten van een stichting die de dempingen gaat beheren, rekening houdend met de functie. De wijze waarop de sanering zal worden uitgevoerd is omschreven in een bodembeheerplan. Een bodembeheerplan biedt de mogelijkheid om alle locaties op een eenduidige manier te beoordelen. Hiermee wordt een algemeen beleid geformuleerd voor alle locaties in plaats van voor elke locatie apart. Dat is niet alleen sneller, maar ook goedkoper en uiteindelijk effectiever. Bodembeheer zoals omschreven in het bodembeheerplan kan inhouden dat er een leeflaag op bepaalde locaties wordt aangebracht, of dat er daadwerkelijk afgraving plaatsvindt. Ook is het mogelijk dat nog aanvullend onderzoek of monitoring plaats zal vinden. De saneringkosten in de Krimpenerwaard worden ingeschat op 30 miljoen. Alle betrokken partijen zullen een financiële bijdrage leveren aan een fonds waaruit de kosten voor de sanering worden gefinancierd.

Deze aanpak is trendzettend geweest voor de functiegerichte bodemsanering die inmiddels in Nederland gemeengoed is geworden. Uniek aan deze oplossing is ook dat een stichting de verantwoordelijkheid voor de bodemverontreining van de eigenaren van de gedempte watergangen overneemt. Deze stichting heeft onder meer drie belangrijke taken: de uitvoering van het Bodembeheerplan, het beheer van de daarvoor beschikbare gelden en het verstrekken van de vrijwaring aan de eigenaren. De betekenis van de vernieuwende aanpak van de mogelijk verontreinigde gedempte watergangen voor het landelijk gebied is groot. Deze aanpak geeft een belangrijke impuls aan het weer opstarten van het landinrichtingsproces in de genoemde gebieden.