Gedempte wijken Zuidoost-Drenthe

Door de gemeente Emmen, de provincie Drenthe, het waterschap Velt en Vecht, de Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer, de NAM en een aantal private grondeigenaren is op 16 oktober 2006 de Overeenkomst bodemverontreiniging herinrichtingsgebied Schoonebeek getekend. De overeenkomst wordt ondersteund door NLTO en de agrarische industrie in de regio. Met de ondertekening van dit convenant is een traject van vijf jaar afgesloten. Daarmee is met alle betrokken partijen een oplossing gevonden voor de bodemverontreiniging in dit 7.000 hectare grote gebied.

Het betreft bodemverontreiniging gerelateerd aan vele honderden dempingen van afvalmaterialen, overtollige grond en puin in voormalige veenkoloniale vaarten: de zogenaamde wijken. De aanpak is vormgegeven op 4 pijlers, namelijk de in de overeenkomst vastgelegde juridische afspraken, een bodembeheerplan, een bodemsaneringsfonds en een uitvoeringsorganisatie in de vorm van een stichting. LUNOS heeft het opstellen van het convenant en de bestuurlijke en juridische advisering verzorgd.

Witteveen + Bos heeft voor de aanpak van deze problematiek saneringsplannen en een bodembeheerplan opgesteld

Functionele saneringsaanpak
Het opgestelde bodembeheerplan gaat uit van een functionele saneringsaanpak in geval van onacceptabele risico’s voor mens of milieu. Daarbij kan het huidige, veelal agrarische gebruik zoveel mogelijk worden gehandhaafd of wordt een sanering gecombineerd met herinrichting. Voor al die gevallen, waarbij er geen onacceptabele risico’s aanwezig zijn, worden er geen specifieke maatregelen genomen. Om eventuele tegenvallers af te dekken is hiervoor een risicofonds in het leven geroepen. De gevolgde aanpak is een toonbeeld van modern bodembeleid, waarbij realistisch met bodemverontreiniging wordt omgegaan.

Totaaloplossing
Het convenant zorgt er tevens voor dat er uitruil en overdracht van gronden mogelijk wordt en dat het merendeel van het land voor agrarische productie behouden kan blijven. De problematiek van de gedempte wijken in Zuidoost-Drenthe kwam circa dertig jaar geleden aan de oppervlakte. Vanwege de destijds geraamde extreem hoge kosten leek toen een totaaloplossing vrijwel onmogelijk. Mede dankzij de creativiteit, betrokkenheid en het doorzettingsvermogen van alle betrokken partijen is er nu een acceptabele oplossing gekomen: een uniek project.