Tot 1940 gaf het Westland nog een beeld van tuinbouw in de volle grond en hier en daar onder plat glas. Voor en na de Tweede Wereldoorlog overheerste de druiventeelt in kassen. Later werd de omschakeling naar groenteteelt gemaakt (vooral tomaten, komkommers en sla). Vervolgens schakelden veel tuinders over naar bloementeelt. De ontwikkelingen volgden elkaar sindsdien snel op. Gedurende de periode 1955 -1980 was er een intensivering waarbij er veel mensen in de kassen nodig waren en er dus ook relatief veel woningen in de nabijheid van deze bedrijven zijn gerealiseerd. De eerste intensivering vanaf eind jaren 50 werd gevormd door de omschakeling naar oliegestookte teelten. Vanaf eind jaren zestig werd het Westland aangesloten op het aardgasnet. Een verdergaande intensivering werd gevormd door de omschakeling van de groenteteelt van het telen in de grond naar het telen op substraat. Dit gebeurde eind jaren zeventig en begin jaren tachtig.

Inmiddels is er een ontwikkeling van schaalvergroting ingezet, waarbij de moderne technologische voorzieningen er voor zorgen dat mens en milieu worden ontzien. Sinds een aantal decennia vormt het Westland samen met de mainport Schiphol en de Rotterdamse haven één van de aanjagers van de Nederlandse economie. Het belang van een economisch rendabele glastuinbouwsector is voor de nationale en vooral de regionale en Westlandse economie essentieel.

Teneinde de leidende rol die het Westland heeft in de glastuinbouwsector te behouden is het van groot belang dat de ingezette schaalvergroting en reconstructie doorgang kunnen vinden. De schaalvergroting is nodig om economisch gezond, duurzaam en kwalitatief hoogwaardig te kunnen blijven en de concurrentie de baas te blijven. De bedrijven kunnen zich niet permitteren om een achterstand op te lopen. Dit geldt voor het gebied Westland als geheel. Vooral vanwege het ruimtegebrek in het Westland is een goede ruimtelijke inpassing van groot belang. Hierbij speelt de inpassing van voldoende waterbergingscapaciteit ook een grote rol.

De schaalvergroting en reconstructie van het duurzame glastuinbouwgebied is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. De bedrijven werken momenteel toe naar een gemiddelde grootte van ca 3 hectare. Voor sommige bedrijven (bijvoorbeeld tomaten) zal
dit zelfs naar 20 tot 50 hectare gaan, terwijl er ook hypergespecialiseerde bedrijven van ongeveer een hectare zullen blijven bestaan. Bij schaalvergroting en reconstructie wordt gestreefd naar een zo vierkant mogelijke kas. Een en ander is afhankelijk van de intensiteit van de teelt. De verwachting is dat de ontwikkelingen niet stil zullen staan en dat de glastuinbouwbedrijven zullen blijven groeien naar een gemiddelde grootte van circa
8 hectare.

Teneinde het proces van herstructurering te stroomlijnen en zo goed mogelijk vanuit de overheid te faciliteren, waarbij een goede ruimtelijke kwaliteit in de meest brede zin voorop blijft staan is het project “Herstructurering Westland” ingesteld. Er is dringend behoefte aan een adequate organisatie waarbij alle betrokken beleidsterreinen op een juist moment en zonder vertraging de herstructureringsprocessen kunnen verlopen en tevens een ruimtelijke kwaliteit kan worden nagestreefd.

LUNOS heeft van 2004-2007 het projectmanagement uitgevoerd. Het project is opgeleverd met de volgende producten

Op 21 december 2006 is een uitvoeringsconvenant ondertekend waarin het College van
B & W van de gemeente Westland, het Hoogheemraadschap van Delfland, Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, LTO Glaskracht Westland, Stichting woningen en reconstructie buitengebied Westland, Stichting herstructurering Westland en VNO/NCW West afspraken hebben gemaakt over de uitvoering van de herstructurering van de glastuinbouw.